French Senate rejects referendum ‘hypocrisy’ against Turkey