India says North Korea test poses threat beyond Asia