Syria president ready to meet slain Lebanon ex-PM’s son