The FSB’s Nizhny Novgorod branch investigates Paper for Rebel Statements.