Tills close at Moscow's metro kiosks as Putin cracks down on threat of subterranean terror