Saudi Retains Oil Power as Bush Tries to Break Free