EU not to invite Syrian president to Euro-Mediterranean summit